Ons onderwijs

De Dr. A. van Voorthuysenschool  is een openbare school voor (voortgezet) speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige leerproblemen, ook wel bekend als: "School voor Zeer Moeilijk Lerenden". De school zit op dit moment in een tijdelijke huisvesting in Leusden. Vanaf 1 maart 2019 verwachten wij in ons nieuwe gebouw te trekken op de oude locatie van de school in Amersfoort, naast kinderboerderij "de Vosheuvel".

De Dr. A. van Voorthuysenschool biedt kwalitatief goed onderwijs. In november 2017 is de school voor het laatst bezocht door de Onderwijsinspectie. De school heeft naar aanleiding van dit bezoek wederom het Basisarrangement behouden.

Leerstof op maat is het uitgangspunt op het SO. De centrale doelstelling van ons onderwijs is het bevorderen van de algemene (zelf)redzaamheid. Leerlingen moeten kennis en vaardigheden verwerven om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij.

De school werkt resultaatgericht aan zowel het leren van cognitieve vaardigheden als aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling. Daarbij wordt uitgegaan van een groepsgerichte aanpak waarbij binnen de groep de leerlingen op niveau worden geclusterd.

                “Niet overvragen, maar wel vragen.”

Binnen ons pedagogisch klimaat is aandacht voor normen en waarden en het ontwikkelen van respect voor de ideeën, opvattingen en overtuigingen van anderen. Ook is er zorg zijn voor de individuele leerling met zijn bijzondere hulpvraag.
Wij investeren in een goed pedagogisch klimaat door open communicatie met de leerlingen, het aanleren van wederzijds respect, het geven van lessen sociaal emotionele ontwikkeling en het bespreekbaar maken van onderlinge verschillen.

Openbaar onderwijs is voor alle leerlingen toegankelijk. Onderscheid naar ras, geloof, sekse e.d. wordt in het openbaar onderwijs niet gemaakt. Wij vinden dat kinderen voor een goede toekomst méér nodig hebben dan alleen kennis.Op basis van wederzijds respect, tolerantie en betrokkenheid in de beschermende kring van de school kunnen zij zich in een veilige omgeving ontwikkelen, elkaar ontmoeten en zich ontplooien. Onze school kenmerkt zich, net als alle Meerkring scholen door openheid, toegankelijkheid en vertrouwen.

                “Niet apart maar samen”


 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl